Mer information

Utveckla er verksamhet genom att använda nyckeltal för skötseln nu när den gemensamma begravningsavgiften införs. Nyckeltalsprojektet ger er det stöd ni behöver för att komma igång!

I och med införandet av den gemensamma begravningsavgiften kommer budgetarbetet i de enskilda förvaltningarna att få större betydelse för vilken ersättning som beviljas från kammarkollegiet. Betydelsen av möjligheten att jämföra kostnader i olika förvaltningar ökar eftersom det blir viktigare att motivera sina kostnader i jämförelse med andra förvaltningar.

Nyckeltalsprojektet har nu pågått sedan 2008 och har under denna tid samlat in en stor mängd data. Vi tar nu nästa steg i arbetet i och med att vi fokuserar på vissa nyckeltal, medan andra blir klassade som mer fördjupad data. Detta syns tydligt på hemsidan som nu har en uppdelning i olika nivåer från grundläggande till fördjupad och detaljerad nivå. En annan stor skillnad är att vi numera har en interaktiv hemsida så att inrapporterade uppgifter direkt syns i diagram med jämförande nyckeltal.
Vi har även gjort det möjligt för enskilda medarbetare att rapportera nedlagd arbetstid på dagsbasis, vilket kan göras direkt från datorer, surfplattor och smarta telefoner.

Tre viktiga nyckeltal:
  • - totalkostnad per kvadratmeter
  • - totalkostnad per grav
  • - antal gravar per kvadratmeter

Den grundläggande nivån innefattar tre viktiga nyckeltal som tagits fram genom diskussion i projektet. Totalkostnad per kvadratmeter och totalkostnad per grav säger något om hur väl förvaltningen disponerar kostnaderna i förhållande till ytan och antal gravar. Gravtätheten anges som antal gravar per kvadratmeter och säger något om hur skötselkrävande förvaltningens kyrkogårdar är. Med dessa tre nyckeltal som grund kan man göra mer rättvisande jämförelser mellan förvaltningar och det går även att styra förvaltningen till en mer effektiv verksamhet.

För den grundläggande nivån krävs endast tre uppgifter; totalkostnad för kyrkogårdsverksamhet, areal kyrkogårdsmark och antal gravar. Definitionen av dessa uppgifter är, liksom alla andra uppgifter, tydligt beskrivna för att skapa jämförbarhet mellan de förvaltningar som deltar i projektet. Alla förvaltningar i landet ska enkelt kunna ta fram dessa uppgifter och kan därmed välja att medverka i projektet. Det finns sedan möjlighet till fördjupning efterhand och utökad rapportering ger fler nyckeltal att jämföra.

Om en förvaltning vill få en bättre bild av hur arbetsinsatserna inom kyrkogårdsskötseln disponeras kan man börja använda tidsrapporteringssystemet som ingår i projektet. Genom detta kan man antingen rapportera in timmar per månad eller timmar per dag för olika yttyper t ex gräsytor, buskage och rabatter. I projektet finns det gott om möjligheter till fördjupning för dem som önskar och samtidigt stor öppenhet för dem som nöjer sig med den grundläggande nivån.

Nyckeltalsprojektet är utvecklat av SLU Alnarp, men ägs idag av de tre kyrkogårdsorganisationerna SKKF, FSK och SKAO och drivs av Anders Kristoffersson. Kostnaderna per förvaltning och år är 5000 kr för små, 10 000 kr för medel och 15 000 kr för stora. I priset ingår:

  • tillgång till hemsida med alla data
  • en årlig workshop och nätverket
  • tillgång till tidsrapporteringssystemet
  • fri support


Fyll gärna i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi er så snart vi kan!

Förnamn och efternamn

Du måste fylla i alla fält
Stäng